ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТ.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и ЛегеАртисБио ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.
В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то напоснете този Сайт незабавно.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЛегеАртисБио ЕООД  е търговско дружество, вписано в търговския регистър под номер 204386715 и адрес за кореспонденция: София, бул. Симеоновско шосе 94А.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.ayurvedabulgaria.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ нашата продуктовата линия.  Страницата има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.  Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.  Чрез настоящата страница ЛегеАртисБио ЕООД  не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

ЛегеАртисБио ЕООД   не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

ОТГОВОРНОСТ:

Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ СЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на хранителната добавка, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на ЛегеАртисБио ЕООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

ЛегеАртисБио ЕООД   не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. Не изключваме възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

ЛегеАртисБио ЕООД   не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

Електронният магазин на ЛегеАртисБио ЕООД   дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.ayurvedabulgaria.com.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

  • Когато се регистрирате в сайта www.ayurvedabulgaria.com събираме име, пощенски адрес, телефонен номер и email.
  • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Как използваме личните данни

  • Личните данни, получени от ЛегеАртисБио ЕООД   в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Разкриване пред трети страни

С цел изпълнението на задълженията ни за доставка и изпращане на поръчаната стока, е необходимо да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (куриерска фирма).

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което могат да бъдат изтрити по ваша писмена молба.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на legeartisbio@gmail.com.

С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

ПОРЪЧКИ

Електронният магазин на ЛегеАртисБио ЕООД   приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

При  потвърждаване на поръчката, потребителят ще получи последната в посочен от него офис на ЕКОНТ в рамките на 24-48 часа. Потребителят се задължава да заплати крайната й цена с наложен платеж, както и разходите за куриерската услуга.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 0878626188  или на електронна поща legeartisbio@gmail.com.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

Липса на наличност на поръчаната стока;
Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

ПЛАЩАНЕ

Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка.

По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на ЛегеАртисБио ЕООД, като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Начините на доставка, предлагани от ЛегеАртисБио ЕООД  са следните:

Доставка с куриерска фирма ЕКОНТ до посочен от потребителя офис на ЕКОНТ. Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 48 часа.

Доставката на Вашата поръчка се извършва всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа. Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.

Цената на доставка в рамките на страната е 3,60 лв. Пратка с приоритетен час /по желание на клиента/ или съботна доставка се оскъпява с такса от 2.40лв.
Обявените цени за доставка са валидни само за доставки с куриерска фирма на територията на България. Разходите по транспортната застраховката на поръчаните артикули са за сметка на ЛегеАртисБио ЕООД.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, ЛегеАртисБио ЕООД   се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

ОТКАЗАНИ ПОРЪЧКИ, РАКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез нарочно писмено изявление на legeartisbio@gmail.com.

Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма и да плати чрез наложен платеж.

В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.